ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > BUSINESS-MARKETING AND SALES COACHING

Οι σύµβουλοι επιχειρήσεων της εταιρείας Dagleris Coaching & Training βοηθούν τους ιδιοκτήτες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στη βελτιστοποίηση του marketing, την αύξηση των πωλήσεων, την οργάνωση και διοίκησή τους για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων που δηµιουργούνται στις επιχειρήσεις τους για διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου.